Daha iyi bir deneyim için Tadilat Sepeti mobil uygulamasını indir!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TADİLATSEPETİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI
1.	İşbu mesafeli satış sözleşmesi, TADİLATSEPETİ tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin satış, iade vb kuralları düzenlemektedir. Sözleşmenin tarafları TADİLATSEPETİ ile TADİLATSEPETİ’ne ait web sitesi üzerinden teklif veren HİZMET VEREN ÜYELERDİR. Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. 
2.	TADİLATSEPETİ aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. TADİLATSEPETİ, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
3.	İş bu sözleşme tüm üyeler ile imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin eki mahiyetinde olup, iş bu sözleşmede düzenlenmeyen konularda mesafeli satış sözleşmesinde imza altına alınan koşullar geçerlidir.

KULLANIM ŞARTLARI
Üyelik Sistemi –Hizmetin İfası – İade Hakkı
4.	Web Sitesi’ne Hizmet VEREN sıfat ile üye olanların kullanım ücreti Aylık 500 TL + KDV /Yıllık 3000 TL + KDV olup, üyelik tarihi TADİLATSEPETİ’ne abonelik ücretinin ödendiği gün başlamakla birlikte, bu süre ilk teklif tarihine kadar askıda kalır.Cayma/İptal durumunda TATİLSEPETİ’nin hakları saklıdır. Hizmet Verenler üyelikleri boyunca sınırsız ilan/teklif verme hakkına sahip olmakla birlikte bu hak günlük 50 adet ile sınırlandırılmıştır. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. TADİLATSEPETİ, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
5.	Hizmet Veren aboneliğini iptal etmek isterse 6502 sayılı kanunda düzenlenen şekilde ve 14 günlük sürede yazılı olarak TADİLATSEPETİ’ne durumu bildirmek koşulu ile üyeliği iptal hakkına haizdir. Ancak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan istisnalar bu iptal hakkının dışındadır. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler nedeni ile cayma hakkı kullanılamaz.Hizmet Veren’in aylık üyelik yapması ve üyelikten sonra teklif vererek hizmeti kullanmaya başlaması halinde ücret iadesi yapılmaz. Yıllık Abonelik yapılması ve iptal edilmek istenmesi halinde kanun ve yönetmelikte bahsi geçen sürelere riayet edilmesi ve henüz teklif verilmemiş olması şartı ile; ödenen bedel aynen iade edilir. 14 günlük sürenin geçmiş olması veya bu süre içerisinde ilk teklifin verilmiş olması halinde TADİLATSEPETİ’nin ifasını gerçekleştirdiği kabul edildiğinden ücret iadesi yapılmaz.
6.	TADİLATSEPETİ’nin Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TADİLATSEPETİ Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
7.	Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. TADİLATSEPETİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
8.	Hizmet Veren’e ait kredi kartı bilgileri, TADİLATSEPETİ’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanmaz.
9.	TADİLATSEPETİ veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Veren’in üyeliğini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
10.	Hizmet Veren sıfatı ile www.tadilatsepeti.com üzerinden yapılan aboneliklerde kredi kartı bilgilerini İyzico ile yapılan anlaşma çerçevesinde sisteme girmesi sağlanacaktır. İyzico Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) Veri Güvenliği Standardında açıklanan gereklilikler, uygunluk kriterlerlerine uyma ve kredi kartı bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. PCI Security Standards Council websitesinde (https:// www.pcisecuritystandards.org) belirtilen en güncel güvenlik standartları iş bu sözleşmeye esas alınacaktır
11.	TADİLATSEPETİ veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle TADİLATSEPETİ’nin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Kullanılması 
12.	Hizmet Veren Tüketici olarak; TADİLATSEPETİ “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendinde ve ilgili diğer yönetmeliklerde tarif edilen kalıcı veri saklayıcısından okuyup, anladığımı, www.tadilatsepeti.com/kisisel-verilerinkorunmasi linkindeki bilgileri ve açıklamaları incelediğimi, okuduğumu, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Yasal Mevzuat
13.	Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşmenin hükümleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa, Kanun ve Yönetmelik ile çelişen hususlarda, 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. 
14.	Tüketici, işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, TADİLATSEPETİ tarafından sözleşmeye konu hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
15.	İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
16.	Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
17.	TADİLATSEPETİ sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
18.	Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda TADİLATSEPETİ’nin ticari defter ve kayıtları ile TADİLATSEPETİ sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmenin İhlali ve Feshi
19.	Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar TADİLATSEPETİ’nin ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. TADİLATSEPETİ Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.
20.	Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.Cayma bedeline ilişkin hükümler saklıdır. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Yürürlük
21.	Bu Sözleşme  imzalandığı tarihten itibaren - Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara TADİLATSEPETİ  tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.
22.	Yirmi iki ana maddeden oluşan işbu hizmet sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte okunmuş, kontrol ve teyit edildikten sonra, tüm ekleri ile birlikte satış tarihinde imza altına alınmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. 
    
Hizmet Ver
info@tadilatsepeti.com
0216 606 6779